آرشیو مناقصات

عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
انجام خدمات جاری در مدیریت مالی 005/ 97 /م دوشنبه 22 مرداد 1397 شنبه 3 شهریور 1397
خرید یک دستگاه Handled XRF Analyzer With Accessories 7700497181/ت ک م ع /1363 سه شنبه 6 شهریور 1397 سه شنبه 27 شهریور 1397
انجام خدمات نقاشی دفاتر و ساختمانها 007/ 97 /م شنبه 17 شهریور 1397 سه شنبه 27 شهریور 1397
انجام خدمات ایاب وذهاب کارکنان روزکار ونوبتکار بوسیله اتوبوس و مینی بوس 006/ 97 /م شنبه 17 شهریور 1397 سه شنبه 27 شهریور 1397
تجدید مناقصه انجام خدمات بازسازی سرویس های بهداشتی در سطح پالایشگاه 004/ 97 /م شنبه 17 شهریور 1397 سه شنبه 27 شهریور 1397
خدمات جاری در مدیریت مالی تجدید مناقصه شماره 97/005/م دوشنبه 26 شهریور 1397 یکشنبه 8 مهر 1397
طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلان و اطفاء حریق اتاق سرور و انبار ICT 008/ 97 /م چهارشنبه 18 مهر 1397 یکشنبه 29 مهر 1397
انجام خدمات ایاب و ذهاب روسا و کارکنان روزکار و نوبتکار بوسیله سواری 97/009/م دوشنبه 14 آبان 1397 یکشنبه 27 آبان 1397
انجام خدمات نگهداشت ، تعمیرات و هتلینگ ویلاهای نمک آبرود 97/010/م شنبه 26 آبان 1397 چهارشنبه 7 آذر 1397
انجام خدمات اداری ، دفتری و دستیار اداری ، آبدارخانه ها و تنظیفات 97/011/م سه شنبه 29 آبان 1397 شنبه 10 آذر 1397
صفحه 1 از 7