مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 خرید شصت دستگاه الکترو موتور از برندهای شورچ، زیمنس، لوهر تجدید فراخـوان7700495134/ت ک م ع/1176 1397/8/7 1397/8/26
2 خرید 60 دستگاه رایانه آگهـی فراخوان 7700497277/ت ک م ع/1391 1397/8/14 1397/9/3
3 خرید قطعات یدکی مولدهای برق GTG هیتاچی مربوط به سیستم تحریک آگهـی فراخوان 7700497249/ت ک م ع/ 1389 1397/8/16 1397/9/7
4 50 عدد تله بخار آگهـی تجدید فراخـوان 7700496425/ت ک م ع/1326 1397/8/20 1397/9/10
5 انجام خدمات ایاب و ذهاب روسا و کارکنان روزکار و نوبتکار بوسیله سواری 97/009/م 1397/8/14 1397/8/27
6 خرید یازده دستگاه الکتروموتور آگهـی تجدید فراخـوان 7700494085/ت ک م ع/1114 1397/8/23 1397/9/17