مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 اختSHELL & CHANNEL FOR E-201A/B & 2E-201 A/B/C آگهـی تجدید فراخوان 9718698255/ت ک م ع/1388 1398/9/6 1398/9/27
2 خرید لوازم جانبی TS MITSUBISHI آگهـی فراخوان 7700496281/ت ک م ع/1513 1398/9/6 1398/9/27
3 خرید دستگاه تنش زدایی و عملیات حرارتی آگهـی فراخوان 7700498275/ت ک م ع/1514 1398/9/13 1398/10/4