مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 ساخت تیوب باندل 2E-1608 9819797349/ت ک م ع/1412 1397/10/8 1397/10/29
2 ساخت ده قلم CHANNEL FOR E&2E-251 9718697346/ت ک م ع/1411 1397/10/8 1397/10/29
3 ساختCHANNEL & CHANNEL COVER 9819697271/ت ک م ع/1410 1397/10/8 1397/10/29
4 خرید 6 قلم گِرد بُر Hot Tap Cutter آگهـی فراخوان 9500938/ت ک م ع/1415 1397/10/9 1397/10/29
5 خرید یک دستگاه سختی سنج آگهـی فراخوان 7700497361/ت ک م ع/1409 1397/10/13 1397/11/6
6 MICROSEPAROMETER تجدید فراخـوان 7700497157/ت ک م ع/1371 1397/10/17 1397/11/6
7 MOISTURE ANALYZER آگهـی فراخـوان 7700497315/ت ک م ع/1408 1397/10/17 1397/11/6
8 دو دستگاه ماشین تراش فراخـوان 7700497329/ت ک م ع/1403 1397/10/17 1397/11/6
9 5عدد TURBINE WHEEL فراخـوان 9780312/ت ک م ع/1402 1397/10/17 1397/11/6
10 دوازده دستگاه بازوی بارگیری نفت کوره و پله های دسترسی به هریک فراخـوان 7700497363/ت ک م ع/1418 1397/10/17 1397/11/6
11 AUTOMATIC CHLORINE INJECTION فراخـوان 7700497316/ت ک م ع/1401 1397/10/17 1397/11/6
12 کنتور نفت کوره جهت پیشگیری از سر ریز تانکرها آگهـی فراخـوان 7700497364/ت ک م ع/1420 1397/10/25 1397/11/13
13 پنج دستگاه میکسر آگهـی فراخـوان 7700497339/ت ک م ع/1407 1397/10/25 1397/11/13
14 خرید 300 عددEXPLOSION PROOF AND WATER PROOF HAND LAMP آگهـی فراخـوان 9580431/ت ک م ع/1422 1397/10/25 1397/11/13