مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 خرید الکترو پمپ کامل جایگزین P-2020 آگهـی تجدید فراخـوان 7700497228/ت ک م ع/1385 1399/5/8 1399/5/29
2 خرید شش دستگاه الکترو موتور آگهـی فراخـوان 7700499084/ت ک م ع/1577 1399/5/8 1399/5/29
3 51 قلم شیرآلات آگهـی تجدید فراخـوان 9810005/ت ک م ع/1467 1399/5/8 1399/5/29
4 خرید 39.000 کیلوگرم ذغال آنتراسیت آگهـی فراخـوان 9980062/ت ک م ع/1580 1399/5/8 1399/5/29
5 GATE VALVE آگهـی فراخـوان 9880257/ت ک م ع/1585 1399/5/8 1399/5/29
6 عمیرات اساسی و مقاوم سازی چهار دستگاه مخزن 015/ 98 /م 1399/5/11 1399/5/21