مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 ساخت یک دستگاه کوره2H-901 ویک دستگاه بویلر 2B-901 تجدید فراخـوان 9819997013/ت ک م ع/1328 1398/4/3 1398/4/29
2 تأمین و ساخت پره های متحرک کمپرسور توربین گازی آگهـی فراخوان7700498036/ت ک م ع/1472 1398/4/10 1398/4/29