مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 تست پمپ هوایی مدل AHP-58 با فشار 400BAR با دبی 56/3 لیتر در دقیقه تجدید فراخـوان  7700498267  /ت ک م ع/ 1621 1399/10/15 1399/11/8
2 Complete mechanical seal for P-1710 A/B فراخـوان  9910073  /ت ک م ع/ 1633 1399/10/23 1399/11/8
3 6.000 دست لباس گرم تجدید فراخـوان  9980090  /ت ک م ع/ 1575 1399/10/23 1399/11/8