مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 خرید یک دستگاه الکترو پمپ کامل تجدید فراخـوان 7700497228/ت ک م ع/1385 1399/7/1 1399/7/23