مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 خرید قطعات یدکی کمپرسور C-2222 A&B آگهـی فراخـوان 9880105/ت ک م ع/1491 1398/10/24 1398/11/12
2 خرید Spare Parts for Gustav Klein DC Charger آگهـی فراخـوان 7700498307 /ت ک م ع/1522 1398/10/25 1398/11/16
3 خرید لوازم یدکی کنسول دیجیتالی دستگاه اکتان تجدیدآگهـی فراخوان 9800654/ت ک م ع/1517 1398/11/1 1398/11/23