مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 Replacement for 3 phase squirrel cage induction motor تجدید فراخـوان 7700400122 /ت ک م ع/ 1694 1400/6/20 1400/7/7
2 تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات تنظیفات ، آبدارخانه ها و دستیار اداری 013/ 1400 /م 1400/6/30 1400/7/10