مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 خرید ماده شیمیایی تتراکلرواتیلن Catalyst Grade آگهـی فراخوان 9980015/ت ک م ع/1554 1399/2/24 1399/3/21
2 خرید سه دستگاه ژنراتور برق 220 kw پرتابل آگهـی فراخوان 7700499017/ت ک م ع/1555 1399/2/24 1399/3/21