مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 تأمین یا ساخت پره های متحرک کمپرسور توربین گازی تجدید فراخوان7700498036/ت ک م ع/1472 1398/6/14 1398/6/30
2 خرید ماده شیمیایی شرایط ساز بویلر فراخوان 9880184 /ت ک م ع/1480 1398/6/14 1398/7/3
3 خرید چهار دستگاه الکترو موتور تجدید فراخـوان 7700498105/ت ک م ع/1484 1398/6/17 1398/7/13
4 طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه نمودن پارامترهای فرآیندی یکی از واحدهای کنترلی پالایشگاه تهران(EPC) تجدید مناقصه 98/005/م 1398/6/20 1398/6/31
5 انجام کلیه خدمات تأمین نیروی انسانی راهبری خودروها ، اپراتوری تجهیزات آتش نشانی و خدمات امداد و نجات 98/013/م 1398/6/20 1398/6/31