مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 خرید باتری مصرفی آگهـی تجدید فراخوان 7700498314/ت ک م ع/1523 1398/12/11 1399/1/27
2 خرید دستگاه هضم ماکروویو آگهـی فراخوان 7700498316/ت ک م ع/1525 1398/12/11 1399/1/27
3 900مترLINE PIPE 14" آگهـی تجدید فراخـوان 9810063/ت ک م ع/1536 1398/12/11 1399/1/27
4 خرید MOLECULAR SIEVE 5A IPS 1.6 آگهـی تجدید فراخوان 9810062/ت ک م ع/1528 1398/12/25 1399/1/27
5 خرید غربال مولکولی 4A آگهـی تجدید فراخوان 9810069/ت ک م ع/1535 1398/12/26 1399/1/27
6 انجام خدمات طراحی، خرید،نصب و راه اندازی یک دستگاه اکونومایزر بر روی دیگ بخار در شرکت پالایش نفت تهران(EPC) تجدید 98/025/م 1399/1/16 1399/1/26