مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 دستگاه موتور ستان تجدید فراخـوان 7700497372/ت ک م ع/1421 1397/12/18 1398/1/21
2 خرید سه قلم STEAM TRAPS از نوع Float Type تجدید فراخوان 9780109/ت ک م ع/1375 1397/12/18 1398/1/18
3 خرید دستگاه MECO KEY SEATING MACHINE تجدید فراخوان 7700497374/ت¬ک¬م¬ع/1417 1397/12/18 1398/1/18
4 خرید شیر قطع اتوماتیک حساس به زلزله تجدید فراخوان 7700497048/ت ک م ع/1336 1397/12/23 1398/1/28
5 رید اقلام دستگاه STORAGE HPA MSA 2050 فراخوان 7700496417/ت ک م ع/1355 1397/12/23 1398/1/28
6 خرید دو قلم BROOKS ROTAMETER COMPLETE WITH VALVE آگهـی فراخوان 9780379/ت ک م ع/1439 1397/12/23 1398/1/28