مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 REPLACEMENT COMPLETE PUMP P-653 فراخوان 7700499345/ت ک م ع/ 1665 1400/1/16 1400/2/4
2 REPLACEMENT PUMP FOR P-2050A/B 7700499224 /ت ک م ع/1666 1400/1/16 1400/2/4
3 خرید  ANTI-ICING فراخوان9980453/ت ک م ع/1664 1400/1/16 1400/2/1
4 Supply of reciprocating new compressor with motor driver & Spare part آگهـی فرفراخـوان 9824198191 /ت ک م ع/ 1508 1400/1/23 1400/2/8
5 Supply of new equipment to replacing Air cooler & spare part فراخـوان  7700499341  /ت ک م ع/ 1659 1400/1/23 1400/2/8
6 دوربین Panasonic مدل WV-X6533/LN فراخـوان  7700499336  /ت ک م ع/ 1656 1400/1/23 1400/2/8