مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 Supply of shell & tube heat exchanger فراخـوان 7700400036 /ت ک م ع/ 1679 1400/3/29 1400/4/9
2 ماشین بکس درایو فراخـوان 7700400080 /ت ک م ع/ 1688 1400/3/29 1400/4/9
3 Supply of new equipment to replacing Air cooler & spare part تجدید فراخـوان 7700499341 /ت ک م ع/ 1659 1400/3/29 1400/4/9
4 تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات نگهبانی شرکت پالایش نفت تهران 009/ 1400/م 1400/4/2 1400/4/12
5 تامین نیروی انسانی جهت امنیت و حراست از جاده شرقی شرکت پالایش نفت تهران 010/ 99 /م 1400/4/2 1400/4/12
6 طراحی ، تأمین مصالح و تجهیزات و انجام امور مربوط به اجرای ساختمان جدید کنترل 3 جنوبی 004/ 1400/م 1400/4/2 1400/4/12