محصولات شرکت

اخبار و رویداد

پنج شنبه 3 بهمن 1398

ظرفیت تولید نفت میدان پارسی افزایش یافت

پنج شنبه 3 بهمن 1398

خودکفایی صنعت نفت در تامین شیرهای سرچاهی

پنج شنبه 3 بهمن 1398

حفاری ۱۳۲ هزار متر چاه نفت و گاز در ۱۰ ماه امسال

افتخارات